แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - attorney285

หน้า: [1] 2 3 ... 268
1
ไฟล์เสียง MP3 บรรยายแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ปกครอง กรมการปกครอง ปี 60 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2409 

ไฟล์เสียง MP3 บรรยายแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ปกครอง กรมการปกครอง ปี 60
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
ปีที่จัดทำ : สิงหาคม 2560
ความยาว 12 ชั่วโมง 
รูปแบบ : ไฟล์เสียง MP 3
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
ตัวอย่างเสียง 
 คลิกเพื่อฟังตัวอย่างเสียง>>ไฟล์เสียง MP3 บรรยายแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ปกครอง กรมการปกครอง ปี 60
ประกอบด้วย
 
ความรู้เกี่ยวกับการอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน การรักษาความสงบเรียบร้อย
1.การอาสารักษาดินแดน 
2.การอำนวยความเป็นธรรมในอำนาจหน้าที่ของฝ่ายปกครอง 
3.หน้าที่ของกองอาสารักษาดินแดน
4.สิทธิสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
5.การคุ้มครองพยานในคดีอาญา 
6.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
 
ความรู้เกี่ยวกับการปกครองท้องที่
1.สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2547และแก้ไขเพิ่มเติม
2.สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และการได้มาซึ่ง ส.ว.พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 
3.สรุปสาระสำคัญ กฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล 
4.สรุปสาระสำคัญ กฎหมายเกี่ยวกับสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
5.สรุปสาระสำคัญ กฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และคณะกรรมการหมู่บ้าน 
 
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
1.สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. ทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534และแก้ไขเพิ่มเติม 
2.สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554
3.สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. จดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.2478 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2533 
4.สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. ชื่อบุคคล พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2548 
5.สรุปสาระสำคัญ คำนำหน้านามหญิง พ.ศ. 2551
 
ความรู้พื้นฐาน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมการปกครอง
1.ความรู้เกี่ยวกับกรมการปกครอง
2.วิสัยทัศน์กรมการปกครอง 
3.ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
4.แนวความคิดเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง 
5.แนวความคิดเกี่ยวกับระบบราชการ
6.การบริหารราชการแผ่นดิน 
7.การจัดระบบการบริหารและการใช้อำนาจปกครองโดยรวม 
8.การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินไทย
9.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครอง
10.การบริหารราชการแผ่นดิน 
11.การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
12.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
13.การรักษาความลับของทางราชการ
14.งานสารบรรณ 
15.แนวข้อสอบ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
16.แนวข้อสอบ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
17.แนวข้อสอบ ข้อมูลข่าวสารราชการ
18.แนวข้อสอบ การรักษาความลับทางราชการ 
19.แนวข้อสอบ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
20.แนวข้อสอบ งานสารบรรณ
21.จรรยาบรรณข้าราชการกรมการปกครอง
 
ราคา 299 บาท 
รวบรวมและจัดทำโดย นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/90

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

2
คู่มือสอบ+แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2127คู่มือสอบ+แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมเฉลย 
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : พฤษภาคม 2560
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
 
สารบัญ
 
ความเป็นมา หน้าที่ ภารกิจ วิสัยทัศน์ โครงสร้าง
ยุทธศาสตร์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (พ.ศ. 2560-2564) 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 
ระเบียบกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวว่าด้วยการช่วยเหลือสตรีหรือครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม พ.ศ. 2560
ความรู้เกี่ยวกับสตรีและสถาบันครอบครัว 
แผนปฏิบัติการแม่บทว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสตรี 
บทบาทหน้าที่ของสถาบันครอบครัว 
ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ 
ความรู้เกี่ยวกับ งานธุรการ
เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1. 
เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2. 
เจาะข้อสอบ งานธุรการ 
 สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ 
วินัยและการรักษาวินัยข้าราชการ
วินัยข้าราชการพลเรือน และการรักษาวินัย
วินัยลูกจ้างประจำ และขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย 
วินัยพนักงานราชการ และขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย 
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
แนวข้อสอบ วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/164


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

3
รวมกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สรุปและแนวข้อสอบ 200 ข้อพร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2825

รวมกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สรุปและแนวข้อสอบ 200 ข้อพร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : นพดล มนตรี
ปีที่พิมพ์ : มิถุนายน 2555
จำนวนหน้า 108 หน้า 
ขนาด 18.5 x 26 ซม.
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
9786162371202


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/85

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

4
คู่มือหนังสือ+แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2892

คู่มือหนังสือ+แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมเฉลย 
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : ตุลาคม 2560
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
 
สารบัญ
 
ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ประเด็นยุทธศาสตร์ อำนาจหน้าที่ 
หลักและทฤษฏีการสื่อสาร 
ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ 
ชุมชนสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์
การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ การเขียนบรรยายภาพข่าว การจัดนิทรรศการ 
 การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
ความรู้เกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย การผลิตวีดิทัศน์ การออกแบบเว็บงานถ่ายภาพ งานกราฟฟิกและแอนิเมชั่น การออกแบบนิเทศศิลป์ 
การเขียนแผนงานโครงการประชาสัมพันธ์
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.2540
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word พร้อมแนวข้อสอบ 
ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Excel พร้อมแนวข้อสอบ 
ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ 
เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1. 
เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2. 
 เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/228

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

 

5
คู่มือเตรียมสอบ สรุปกฎหมาย พร้อมฎีกา นิติกร สำนักงานอัยการสูงสุด 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2958 

คู่มือเตรียมสอบ สรุปกฎหมาย พร้อมฎีกา นิติกร สำนักงานอัยการสูงสุด
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER ดร.สิงห์ทอง บัวชุม
ปีที่พิมพ์ : ธันวาคม 2556 
จำนวนหน้า 265 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
•พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553
•พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2553
•สรุปกฎหมายอาญา พร้อมเจาะแนวข้อสอบและธงคำตอบ
•สรุปกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พร้อมเจาะแนวคำถามและธงคำตอบ
•สรุปกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พร้อมเจาะแนวคำถามและธงคำตอบ
•สรุปกฎหมายวิธีพิจิารณาความแพ่ง พร้อมเจาะแนวคำถามและธงคำตอบ
•เจาะแนวคำถาม พ.ร.บ. องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ และเจาะแนวคำถาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
 
ราคา 250 บาท 
รวบรวมและจัดทำโดย สถาบัน THE BEST CENTER ดร.สิงห์ทอง บัวชุม


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/product/2958

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)6
ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ กรมสรรพากร พร้อมเฉลยละเอียด ปี 2560ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1958ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ กรมสรรพากร พร้อมเฉลยละเอียด ปี 2560
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
ปีที่พิมพ์ : เมษายน 2560
จำนวนหน้า 602 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร
ประวัติความเป็นมาของกรมสรรพากร 
ภารกิจ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
สัญลักษณ์ 
ประวัติการจัดตั้งและแบ่งส่วนราชการกรมสรรพากร 
ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร 
 
ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
อากรแสตมป์
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
สิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษี
การอุทธรณ์ภาษีอากรฯ 
มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
นโยบายการจัดเก็บภาษี 
วัตถุประสงค์ของนโยบายการคลัง 
วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษีอากร 
หลักการจัดเก็บภาษีที่ดี 
แหล่งภาษีอากร 
ความรู้ความเข้าใจประมวลรัษฎากร 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
 
ส่วนที่ 3 ความรู้เฉพาะตำแหน่ง
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุ
ความสำคัญของการบริหารงานพัสดุ
ความหมายของการบริหารงานพัสดุ
ขอบเขตของการบริหารงานพัสดุ
กลยุทธ์การบริหารงานพัสดุ
การจัดมาตรฐานพัสดุ
การจัดหา
การบริหารพัสดุคงเหลือ
การจัดการคลังพัสดุ
การขนส่ง
การบำรุงรักษา
การจำหน่ายพัสดุออกจากบัญชี
การบริหารงานพัสดุและการจัดหาของส่วนราชการ
 
 
ส่วนที่ 4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7)
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวิธีพิจารณาความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
แนวข้อสอบ ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2552
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2549
จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
แนวข้อสอบ นักพัสดุ 
ส่วนที่ 5 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
ความรู้ทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ   
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
นโยบายของรัฐบาล 
เศรษฐกิจพอเพียง 
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน 
ข่าวปัจจุบัน 
แนวข้อสอบ กรมสรรพากร
 
ส่วนที่ 6 ภาษาอังกฤษ
ความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ
GRAMMAR AND VOCABULARY  VOCABULARY
Reading Comprehension
 
ตัวอย่าง ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ กรมสรรพากร พร้อมเฉลยละเอียด ปี 2560

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/146


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)


7
รวมแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้ 500 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด ปี 60 https://www.attorney285.co.th/p/1782
รวมแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้ 500 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด ปี 60
รวบรวมและจัดทำโดย : กลุ่มนักวิชาการ
ปีที่พิมพ์ : เมษายน 2559
จำนวนหน้า 151 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการและกรมป่าไม้
ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสารบรรณ งานธุรการและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ 3 ความรู้ความเข้าใจงานบริหารงานทั่วไป

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/104


**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

8
กฎหมายสถาบันการเงิน ภาคความผิด วีระชาติ ศรีบุญมา
 


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://attorney285.com/product.detail_777846_th_7080596

กฎหมายสถาบันการเงิน ภาคความผิด วีระชาติ ศรีบุญมา
ผู้แต่ง : วีระชาติ ศรีบุญมา
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 1 : สิงหาคม 2560
จำนวนหน้า: 233 หน้า
ขนาด : 14.5x21 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
สารบัญ
 
 
บทที่ 1 วิกฤตสถาบันการเงินไทยกับการป้องกัน
และการแก้ไขปัญหาในเชิงกฎหมาย
1.วิกฤตสถาบันการเงินไทยกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
2.วิเคราะห์ข้อเท็จจริง
3.แนวทางแก้ไข
บทที่ 3 การกระทำความผิดเกี่ยวกับสถาบันการเงินกับกรณีศึกษาของประเทศไทย
1.ความผิดตามกฎหมายสถาบันการเงิน
2.สถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย
3.ประเภทความรับผิดตามกฎหมายสถาบันการเงิน
4.กรณีศึกษาของประเทศไทย
บทที่ 3 กฎหมายสถาบันการเงิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด
1.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.คำอธิบายบทกำหนดโทษ (เรียงมาตรา)
3.อำนาจพิเศษ
บทที่ 4 การดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีธนาคารพาณิชย์
บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.โครงสร้างการดำเนินคดีสถาบันการเงิน
1.1ความรับผิดที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต
1.1.1การวินิจฉัยความรับผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551
1.1.2ความหมายของการกระทำทุจริตในเชิงปฏิบัติการของธนาคารแห่งประเทศไทย
1.1.3ตัวอย่างโครงสร้างคดีทุจริตสถาบันการเงิน
1.1.4ลักษณะ/ข้อเท็จจริงที่บ่งชี้การกระทำที่ทุจริต
1.1.5ตัวอย่างพฤติกรรมการให้สินเชื่อหรือการให้กู้ยืม
      1.1.5.1อนุมัติสินเชื่อโดยผิดปกติเป็นนัยสำคัญ
      1.1.5.2กระทำผิดหน้าที่ในฐานะผู้บริหารสถาบันการเงินพึงปฏิบัติ
      1.1.5.3พบพยานหลักฐานที่แสดงการแสวงหาประโยชน์ในลักษณะที่เป็น
                 ทรัพย์สินหรือทางอื่นใดสำหรับตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
      1.1.5.4เกิดความเสียหายในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินแก่สถาบันการเงิน
1.2ความรับต่อการกำกับดูแล
     1.2.1การลงโทษเปรียบเทียบปรับ
     1.2.2สถิติการเปรียบเทียบปรับ
     1.2.3การร้องทุกข์กล่าวโทษสำหรับคดีที่มาเปรียบเทียบปรับ
1.3อำนาจในการปกครองในการยึด อายัดทรัพย์ และห้ามออกนอกราชอาณาจักร
    1.3.1อำนาจพิเศษตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551
    1.3.2อำนาจในการห้ามออกนอกราชอาณาจักร
2.ข้อเปรียบเทียบทฤษฎีสมคบคิดและวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 5 การดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีธนาคารของรัฐหรือสถาบันการเงินของรัฐ
1.โครงสร้างการดำเนินคดีสถาบันการเงินของรัฐ
2.กระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงคดีทุจริตธนาคารของรัฐ
หรือสถาบันการเงินของรัฐในชั้น ป.ป.ช.
3.ตัวอย่างคดี คดีทุจริตธนาคารกรุงไทย
ตามคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ที่อม. 55/2558
บทที่ 6 อำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายสถาบันการเงิน
1.อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
  1.1ธนาคารแห่งประเทศไทย
  1.2กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI
  1.3สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)
  1.4สำนักงานอัยการสูงสุด
  1.5ศาลยุติธรรม
  1.6หน่วยงานการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ของสถาบันการเงิน (Compliance)
2.ประกาศที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 7 แนวทางการติดตามทรัพย์สินในคดีทุจริตสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศ
1.ปัญหาการติดตามทรัพย์สินในคดีทุจริตสถาบันการเงิน
2.แนวทางการดำเนินการติดตามทรัพย์สินคืนในประเทศ
3.แนวทางในการดำเนินการติดตามทรัพย์สินคืนนอกประเทศ
4.กรณีศึกษา
ภาคผนวก
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://attorney285.com/product_777846_th

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

9
คู่มือเตรียมสอบ+แนวข้อสอบ กระทรวงการต่างประเทศ นักทรัพยากรบุคคล พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2003คู่มือเตรียมสอบ+แนวข้อสอบ กระทรวงการต่างประเทศ นักทรัพยากรบุคคล พร้อมเฉลย 
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : พฤษภาคม 2560
จำนวนหน้า 277 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
 
สารบัญ
 
ความรู้เกี่ยวกับการทรวงการต่างประเทศ ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคล 
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
แนวข้อสอบ การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
แนวข้อสอบ พรฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540 
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับวินัยจรรยาบรรณของข้าราชการ 
เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.
เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2. 
เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3. 
เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1. 
เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.
เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.
เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 4.

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/152


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

10
ไฟล์ eBook คู่มือเตรียมสอบ+แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ พร้อมเฉลยละเอียด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/3083

ไฟล์ eBook คู่มือเตรียมสอบ+แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ พร้อมเฉลยละเอียด
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
ปีที่พิมพ์ : พฤศจิกายน 2560
จำนวนหน้า 212 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์
ประวัติกรมราชทัณฑ์
ทำเนียบผู้บริหาร
สัญลักษณ์ 
วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ 
โครงสร้างกรมราชทัณฑ์  
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง 
ลักษณะงานพิเศษของงานราชทัณฑ์ 
ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์  
ทัณฑนิคมในประเทศไทย
 
ส่วนที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (เฉพาะหมวด 6 7 8 9 10)  
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560
กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความใน มาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479
พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการ กรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2482  
จรรยาบรรณข้าราชการราชทัณฑ์ 
สรุปสาระสำคัญ พรฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 
ส่วนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์
ความรู้เกี่ยวกับราชทัณฑ์  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง  
โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 
กฎหมายที่ควรรู้ 
เหตุการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับราชทัณฑ์ 
 
ส่วนที่ 4 แนวข้อสอบ
แนวข้อสอบ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2560
แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 
ตัวอย่าง ไฟล์ eBook คู่มือเตรียมสอบ+แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ พร้อมเฉลยละเอียด


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/99

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

11
คู่มือ+แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคม กรมกิจการเด็กและเยาวชน พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1530

คู่มือ+แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคม กรมกิจการเด็กและเยาวชน พร้อมเฉลย 
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ SP ACADEMY
ปีที่พิมพ์ : กรกฎาคม 2559
จำนวนหน้า 234 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
- ประวัติกรมกิจการเด็กและเยาวชน
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ
- พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558
- รัฐธรรมนูญชั่วคราว พ.ศ. 2557
- ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
- แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
- สรุปสาระสำคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
- สังคม
  หลักสังคมและวัฒนธรรม
  การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของสังคมวัฒนธรรมไทย
- ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
- กฎหมายสำหรับเด็กและเยาวชน
- ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน
- ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
- การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
- ข้อมูล (DATA)
- การวางแผนพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม
- เทคนิคการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
- การจัดทำแผนงาน / โครงงาน
- ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- แนวข้อสอบ ค่านิยม 12 ประการ ของ คสช.
- แนวข้อสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- เฉลยคำตอบ
- ตัวอย่างแนวข้อสอบ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
- เฉลยคำตอบ
- แนวข้อสอบ / ข้อสอบ การวางแผน แผน แผนงาน โครงการ การบริหาร
- เฉลยแนวคำตอบ
- แนวข้อสอบพร้อมคำตอบ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/134

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

12
ตัวบทย่อมาตราสำคัญ ประมวลกฎหมายอาญา ขนาด A5
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_571709_th_3755070ตัวบทย่อมาตราสำคัญ ประมวลกฎหมายอาญา ขนาด A5
ผู้แต่ง : ฉัตรฑากรุ๊ป
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ : พฤษภาคม 2560
จำนวนหน้า: 79 หน้า
ขนาด : A5
รูปแบบ : ปกอ่อน

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://www.attorney285.com/product_571709_th


**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

13
คู่มือ แนวข้อสอบ นายร้อยตำรวจสัญญาบัตร นักวิทยาศาสตร์ (สบ.1) สาขาเคมี พฐ.2 พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2728

คู่มือ แนวข้อสอบ นายร้อยตำรวจสัญญาบัตร นักวิทยาศาสตร์ (สบ.1) สาขาเคมี พฐ.2 พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ SP ACADEMY
ปีที่พิมพ์ : กันยายน 2560
จำนวนหน้า 239 หน้า 
รูปแบบ : เอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.)
- แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบ-ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ (เคมี)
- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
- สาระสำคัญ-ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ, พ.ร.ฎ. แบ่งส่วนราชการตำรวจแห่งชาติ กฎ ก.ตร.
- การร้องทุกข์(กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการร้องทุกข์ พ.ศ. 2547)
- แนวข้อสอบ : พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 87,88,89
- ตัวอย่างแนวข้อสอบ พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
- กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551
- ตัวอย่างแนวข้อสอบ - ข้อสอบ กฎ ก.ตร ว่าด้วยประมวลผลจริยธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551
- แนวข้อสอบ-ข้อสอบ จริยธรรม/จริยธรรมตำรวจ
- แนวข้อสอบ-ข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/210

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

14
ว่าความและการถามพยาน ถวัลย์ รุยาพร
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://attorney285.com/product.detail_897936_th_7097076

ว่าความและการถามพยาน ถวัลย์ รุยาพร
ผู้แต่ง : ถวัลย์ รุยาพร
ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 1 : กันยายน 2560
จำนวนหน้า: 196 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม. 
รูปแบบ : ปกอ่อน
9786164040328
 
สารบัญ
 
1. การเคลื่อนคดี
2. การเตรียมคดีแพ่ง (กรณีเป็นโจทย์ฟ้องคดี)
 1) สถานะหรือฐานะของคู่ความ
 2) กรณีต้องปฏิบัติก่อนยื่นฟ้อง
 3) พิจารณาเขตอำนาจศาลที่จะฟ้อง
 4) รายละเอียดเกี่ยวกับโจทก์จำเลยที่ต้องมีในคำฟ้อง
 5) การโต้แย่งสิทธิ
 6) อายุความ
 7) ทุนทรัพย์ในคดีในคดีแพ่ง
 8) คำขอบังคับในคดีแพ่ง
 9) เอกสารที่แนบมาพร้อมคำฟ้อง
3. หนังสือบอกกล่าวทวงถาม
 1) ตัวอย่างหนังสือบอกกล่าวทวงถาม
  - ตัวอย่างหนังสือกู้ยืมและบังคับจำนอง
  - ตัวอย่างหนังสือบอกกล่าวเลิกสัญญา
4. การร่างคำฟ้องคดีแพ่ง
 1) ข้อควรจำในการร่างคำฟ้อง
 2) วิธีร่างคำฟ้องในคดีแพ่งให้ครบถ้วนสมบรูณ์
  ก.การบรรยายฐานะของโจทก์จำเลย
  ข.การบรรยายความสัมพันธ์หรือนิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์และจำเลย
  ค.การบรรยายข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย
  ง.การบรรยายถึงการบอกกล่าวทวงถาม
  จ.การบรรยายถึงการคิดดอกเบี้ยและความเสียหายต่างๆที่ได้รับให้ชัดเจน
  ฉ.การเขียนคำลงท้าย
  ช.การเขียนคำขอท้ายคำฟ้องคดีแพ่ง
  ซ.ตัวอย่างคำฟ้องคดีแพ่ง
 5. การร่างคำร้องในคดีไม่มีข้อพิพาท
  1) ศาลที่จะยื่นคำร้องขอในคดีไม่มีข้อพิพาท
  2) การร่างคำร้องขอสำหรับคดีไม่มีข้อพิพาท
  3) การยื่นคำร้องอย่างคดีไม่มีข้อพิพาทต่อศาล
  4) วิธีดำเนินการในคดีไม่มีข้อพิพาท
  5) ตัวอย่างคำร้องในคดีไม่มีข้อพิพาท
   ก.คำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก
   ข.คำร้องขอครอบครองปรปักษ์
   ค.คำร้องขอให้ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ
6. การบรรยายฟ้องคดีอาญา
 1) ผู้เสียหาย
 2) เขตอำนาจศาล
 3) อายุความ
 4) การกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยได้กระทำความผิด
 5) สถานที่เกิดเหตุ
 6) บุคคลและสิ่งของ
7.การเขียนหรือร่างคำฟ้องในคดีอาญา
 1) หลักเกณฑ์ที่จะต้องนำมาเขียนบรรยายฟ้องในคดีอาญา
 2) ในการเขียนคำขอท้ายคำฟ้องคดีอาญา
 3) การบรรยาย
8. การร่างคำให้การจำเลยในคดีอาญา
 1) กรณีที่จำเลยปฏิเสธลอยหรือปฏิเสธหรือปฏิเสธเด็ดขาด
 2) คำให้การภาคเสธหรือรับบางส่วนปฏิเสธบางส่วน
 3) คำให้การรับสารภาพ
 4) คำให้การในข้อกฎหมาย
9. การร่างคำให้การจำเลยในคดีแพ่ง
 1) หลักเกณฑ์ในการเขียนหนังสือให้การในคดีแพ่ง
  1 คำให้การทำเป็นหนังสือตามแบบคำให้การของศาล
  2 บรรยายถึงเหตุแห่งการนั้นตามประมวลกฎหมายวิธพิจารณาความแพ่งมาตรา 177 วรรค 2
  3 บรรยายครบทุกประเด็นที่โจทก์ฟ้อง
  4 คำให้การในข้อกฎหมาย
  5 คำให้การเป็นไปตามลำดับและกะทัดรัด
  6 หน้าที่นำสืบหรือภาระการพิสูจน์
 2) ตัวอย่างคำให้การคดีแพ่ง
10. หลักเกณฑ์การทำคำร้อง คำขอ คำแถลง
 1) คำแถลงขอส่งหมายและปิดหมาย
 2) คำแถลงขอส่งหมายและปิดหมาย
 3) คำแถลงขอส่งหมายข้ามเขต
 4) คำแถลงสืบหาภูมิสำเนาของจำเลย
 5) คำแถลงขอส่งแผนผังสังเขปแสดงภูมิสำเนาจำเลยและขอปิดหมาย
 6) คำแถลงขอประกาศหนังสือพิมพ์
 7) คำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้โจทก์ชนะคดีโดยจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ
 8) คำแถลงขอวางเงินค่าขึ้นศาลในอนาคต
 9) คำร้องขอขยายระยะเวลาชำระค่าขึ้นศาล
 10) คำร้องขอรวมคดี
 11) คำแถลงขอยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม
 12) คำแถลงขอส่งสำเนาเอกสาร
 13) คำแถลงขอให้ศาลออกนั่งพิจารณาคดี
 14) คำร้องขอเลื่อนคดี (กรณีทนายต้องไปศาลในคดีอื่น)
 15) คำร้องขอเลื่อนคดี (กรณีพยานในคดีป่วย)
 16) คำบอกกล่าวขอถอนฟ้อง (กรณีจำเลยยื่นไม่ยื่นคำให้การ)
 17) คำร้องขอถอนฟ้อง
 18) คำร้องขอขยายระยะเวลายื่นคำให้การ
 19) คำขอออกหมายเรียกพยานบุคคล
 20) คำร้องขอออกหมายเรียกพยานเอกสาร
 21) คำร้องขอถอนตนจากการเป็นทนายความ
 22) คำแถลงขอรับเอกสารที่อ้างส่งศาลคืนจากศาล
 23) คำแถลงขอให้ศาลสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาลในกรณีพิเศษ
 24) คำแถลงขอรับค่าธรรมเนียมศาลที่ศาลสั่งคืน
 25) คำแถลงขอออกคำบังคับและปิดคำบังคับ
 26) คำขอออกหมายบังคับคดี
 27) คำขอให้ศาลออกหนังสือสำคัญแสดงว่าคดีถึงที่สุด
 28) คำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้อง
 29) คำร้องขอบกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
 30) คำร้องขอทุเลาการบังคับคดี
   -คำร้องจอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้อง
   -คำร้องขอถอนฟ้อง
   -คำแถลงขอรับเงินค่าขึ้นศาลคืนในกรณีพิเศษ
   -คำแถลงขอระบุพยานเพิ่มเติมครั้งที่ 1
   -คำขอหมายเรียกพยานบุคคล
   -คำร้องขอออกหมายเรียกพยานเอกสาร
   -คำแถลงขอให้ศาลสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาลในกรณีพิเศษ
   -คำแถลงขอส่งสำเนาเอกสาร
   -คำแถลงขอออกคำบังคับและปิดคำบังคับ
   -คำแถลงขอให้ศาลออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี
   -บัญชีพยานโจทก์
   -ใบแต่งทนายความ
11. ขั้นตอนก่อนฟ้องจนถึงการออกหมายบังคับคดี (1.)
12. การถามพยาน
  1) หลักเกณฑ์การถามพยานชั้นต้น
  2) หลักเกณฑ์การถามค้าน
  3) หลักเกณฑ์การถามจริง
  4) การถามพยานผู้เชียวชาญ
  5) การขออนุญาตศาลถาม
13. คำแถลงการณ์
  1) ในคดีแพ่ง
  2) ในคดีอาญา
  3) คำแถลงการณ์ในศาลสูง
  4) การแถลงการณ์เปิดคดี
  5) การแถลงการณ์ปิดคดี
  6) ตัวอย่างคำแถลงการณ์ปิดคดี
   - คำแถลงการณ์ปิดคดี
   - คำแถลงการณ์ปิดคดีเรื่องกู้ยืม
   - คำแถลงการณ์ปิดคดีเรื่องเรียกค่าเสียหาย
14. พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528
15. ความผิดเกี่ยวกับมารยาททนายความตามข้อบังคับสภาทนายความส่าด้วยทรรยาททนายความ พ.ศ.2529
  1) คณะกรรมการมรรยาททนายความ ตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528
  2) วิธีพิจารณาคดีมรรยาททนายความ
  3) วิธีพิจารณาคดีมรรยาททนายความ
  4) การลงโทษ ตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528
  5) การอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 และ พ.ศ. 2546
16. พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528
17. ข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529
18. ข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยการพิจารณาคดีมรรยาททนายความ พ.ศ. 2546
19. พระราชบัญญัติเนติบัญฑิตยสภา พ.ศ. 2507
20. ข้อบังคับเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2507


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://attorney285.com/product_897936_th

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

15
คู่มือ+แนวข้อสอบ อาสาพัฒนา อสพ. กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมเฉลยทุกข้อดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1874คู่มือ+แนวข้อสอบ อาสาพัฒนา อสพ. กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมเฉลยทุกข้อ
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : มิถุนายน 2558
จำนวนหน้า 264 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
- ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540
- บทบาทของอาสาสมัครพัฒนาชุมชน (อสพ.)
- สรุปสาระสำคัญอาสาพัฒนาชุมชน
- กองทุนหมู่บ้านชุมชนเมือง
- การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- สรุปสาระสำคัญของปรัชญาและหลักการพัฒนาชุมชน
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2555-2559
- สรุปความจากแผนพัฒนา ฉบับที่ 11
- สรุปประเด็นข้อสอบเศรษฐกิจพอเพียง
- เจาะแนวข้อสอบ ชุดที่ 1
- เจาะแนวข้อสอบ อสพ. ภาคสนามปีนี้ชุดที่ 2
- เจาะแนวข้อสอบภาคสนาม ชุดที่ 3
- เจาะแนวข้อสอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุดที่ 4
- เจาะแนวข้อสอบ อสพ.ภาคสนาม ชุดที่ 5
- เจาะแนวข้อสอบ ชุดที่ 6
- เจาะแนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/155


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

หน้า: [1] 2 3 ... 268